English (United States)     de-DE     Srpski (Srbija I Crna Gora (Prethodno))
Sonntag, 3. Dezember 2023

Home

vaveiServer
       vaveiZero
       vaveiHome
       vaveiProfessional

vaveiClient
       Touch Panels
       Module
       Bildergalerie

vaveiDesigner
       Komponenten
       Video
       Bildergalerie

Service
       Internetforum
       Fragen und Antworten
       Dokumenten

Unternehmen
       Wir über uns
       Registrierte Warenmarke
       AGB
       Mape
       Kontakt

Registration

 1.       Zaključivanje posla

1.1.    Svi uslovi vezani za poslove kupoprodaje robe i usluga kao i odgovarajućeg obima isporuke definišu se pismeno, ugovorom. Ukoliko detalji posla nisu definisani posebnim ugovorom, važe uslovi i obim isporuke definisan odgovarajućom profakturom kompanije „vavei d.o.o.“ i pripadajućim specifikacijama. Uslovi kupca koji su različiti od uslova navedenih u nastavku, ne priznaju se ukoliko nisu eksplicitno i pismeno potvrneni sa strane „vavei d.o.o“.
1.2.    Svi dogovori, promene uslova i dopune priznaju se samo u pismenoj odnosno elektronskoj formi. Telefonski i drugi usmeni oblici razmene informacija se ne priznaju ukoliko nisu potvrđeni pismeno.
1.3.     Sva dokumenta koja u toku ugovaranja posla „vavei d.o.o“ dostavi kupcu smatraju se intelektualnom svojinom na koju „vavei d.o.o“ polaže autorsko pravo i ne smeju se bez izričite saglasnosti „vavei d.o.o“ kopirati i distribuirati. Ovo naročito važi za tehničku dokumentaciju, šeme, crteže, tehnička rešenja, specifikacije i slično.

2.       Cene
2.1.    Važe cene utvrđene ugovorom odnosno profakturom. Eventualne prethodne ponude nisu obavezujuće ni u kom pogledu.
2.2.    Plaćanje poreza, taksi i sličnih troškova je obaveza kupca, ukoliko nije drugačije eksplicitno utvrneno profakturom ili ugovorom.
2.3.    Bez saglasnosti “vavei d.o.o.”, kupac nema pravo prebijanja troškova sa svojim potraživanjima.

3.       Uslovi plaćanja
3.1.    Standardni način plaćanja je odloženo do 30 dana od trenutka nastajanja DPO. „vavei d.o.o“  zadržava pravo da od kupca zahteva instrument obezbenenja plaćanja. Takođe, „vavei d.o.o“ zadržava pravo da u pojedinim slučajevima traži delimični ili puni avans.
3.2.    Za uplate 100% avansom pre trenutka preuzimanja robe „vavei d.o.o“ odobrava cassa sconto od 3% na iznos uplaćenog avansa, odnosno 2% na uplaćeni iznos za uplate u roku od 7 dana po preuzimanju robe.
3.3.    U slučaju prekoračenja dogovorenog roka plaćanja „vavei d.o.o“ zadržava pravo da zaračuna kamatu(Kamatna stopa za kratkoročne kredite ProCreditBank sa svim troškovima).
3.4.    U slučaju odloženog plaćanja „vavei d.o.o“ zadržava pravo da koriguje cene isporučene robe u slučaju bitno izmenjenih uslova nabavke predmetne opreme i promene uslova na tržištu koje uključuju promenu kursa stranih valuta. Za promenu kursa stranih valuta referentna valuta je evro.
3.5.    U slučaju da se zahtevana roba ne nalazi na lageru i potrebno je njeno naručivanje, „vavei d.o.o“ zadržava pravo da od kupca zahteva delimični avans ili instrument obezbenenja plaćanja kako bi izvršio narudžbinu.
3.6.    U slučaju otkazivanja porudžbine za koju je uplaćen avans, „vavei d.o.o“ zadržava pravo naplate troškova otkazivanja. Od otkaza su isključeni roba i proizvodi posebno modifikovani ili izrađeni prema zahtevu kupca.

4.       Uslovi isporuke i prenos rizika
4.1.    Paritet isporuke: utovareno na vozilo kupca FOT (INCOTERMS 2000) u magacinu „vavei d.o.o“, standardno upakovano.
4.2.    Svi dodatni troškovi za posebno pakovanje, dodatnu zaštitu i slično biće naplaćeni kupcu.
4.3.    Za trenutak prelaska rizika sa „vavei d.o.o“ na kupca se smatra trenutak utovara u vozilo prevoznika, pa i u slučajevima kada troškove prevoza snosi „vavei d.o.o“.
4.4.    Ukoliko je ugovoreno sklapanje i montaža, kao trenutak prelaska rizika sa „vavei d.o.o“ na kupca smatra se trenutak preuzimanja od strane kupca odnosno završetak ugovorenog probnog rada, uz obavezu kupca da obezbedi uslove definisane u poglavlju 6. Ako je prevoz do mesta montaže ili ugradnje obaveza kupca, za sve rizike u transportu važi član 4.3.

5.       Rokovi isporuke
5.1.    Rok isporuke opreme definiše se ugovorom ili profakturom. Rok za isporuku počinje da teče od trenutka kada kupac obezbedi sve ugovorom ili profakturom definisane finansijske i tehničke uslove kao što su eventualni delimični avans, dogovoreni instrumenti obezbeđenja plaćanja, tehničke specifikacije i drugo. Ukoliko ovi uslovi nisu obezbeđeni, rok za isporuku se produžava. Ukoliko ovakvo zakašnjenje koje je prouzrokovao kupac rezultuje nemogućnošću da se dogovoreni rokovi ispoštuju, „vavei d.o.o“ ne prihvata nikakvu dalju odgovornost i obaveze.
5.2.    „vavei d.o.o“ se obavezuje da učini sve što je u njegovoj moći da ispoštuje definisane rokove isporuke ali za njih ne može da garantuje. Ovo posebno važi u slučaju poremećaja koji su izvan kontrole „vavei d.o.o“ kao što su dejstvo više sile, rat, štrajkovi, nesrećni slučajevi, promena zakonskih uslova nabavke i dopreme robe i drugo. „vavei d.o.o“ je odgovoran za troškove izazvane produženjem rokova samo ako je takva garancija prethodno pismeno ugovorena.
5.3.    Podrazumeva se da je rok isporuke ispoštovan ukoliko je roba stavljena na raspolaganje kupcu pre njegovog isteka. „vavei d.o.o“ će obavestiti kupca da je roba spremna za isporuku. Ovaj trenutak se smatra početkom DPO prema uslovima fakture ili ugovora.
5.4.    Ukoliko je na zahtev kupca preuzimanje robe odloženo duže od petnaest dana od prijema takvog obaveštenja, „vavei d.o.o“ zadržava pravo da naplati troškove skladištenja i manipulacije, u iznosu od 1% vrednosti uskladištene robe za svaki započeti mesec.

6.       Licenca krajnjeg korisnika
6.1.    Korisnička licenca je ugovor, sklopljen između korisnika programske opreme, bilo pravne ili fizičke osobe i preduzeća „vavei d.o.o“, nosioca autorskih prava programskog paketa vavei® kojeg zastupa partner kao ovlašćeni distributer. Za slučaj sumnje potrebno je predmetnu licencu računati kao vremenski i geografski ograničenu i neekskluzivnu licencu, koja korisniku daje samo prava koja proizlaze iz ovog prvilnika.

Programski paket (vavei®) čini:
Skup datoteka, koje sadrže programski kod u izvornom, prevedenom ili izvršnom obliku, moguće podatke namenjene radu ili prikazu rada, moguće medije, koji nosi datoteke i štampanu, elektronsku ili on-line dokumentaciju.

vaveiServer ili vaveiClient je jedna računarska radna stanica, na kojoj je instaliran vavei® softver sa licenciranim modulima.

Postavljenjem, puštanjem u rad, presnimavanjem ili nekim drugim oblikom upotrebe vavei® softvera na računarskom sistemu, obavezujete se poštovati odredbe, koje određuje  korisnička licenca. Ako se sa uslovima i odredbama, navedenim u korisničkoj licenci ne slažete, nemojte da instalirate ili upotrebljavate vavei® softver. „vavei®“ je kao autorski rad sa područja intelektualnog vlasništva zaštićen zakonom o zaštiti autorskih prava i međunarodnim ugovorima o autorskim pravima, te kaznenim zakonom RS.
 
6.2.    Prava, koja proizilaze iz licence
6.2.1.Prava instalacije i upotrebe 
·         Korisnik ima pravo da instalira vavei® softver na proizvoljnom broju radnih stanica, tako da vaveiClient i module koristi onoliko korisnika, koliko ima aktiviranih licenci na vaveiServeru.
·         Korisnik nema pravo prenosa prava na treće osobe, kao što nema pravo da odustane ili prenese ugovor delimično ili u celini na treće osobe, ili im ustupiti pravo korišćenja programa i licenci.

6.2.2.Prava izrade zaštitnih kopija i izvoza podataka
·         U svrhu zaštite od gubitka datoteka, imate pravo na izradu neograničenog broja zaštitnih kopija vavei® softvera pod uslovom, da se te zaštitne kopije ne koriste.
·         Ukoliko izgubite pravo korišćenja, koje proizilazi iz licence ili ona iz drugih razloga prestanu, imate još 30 (trideset) dana prava na izvoz podataka. To pravo možete koristiti tako, što ćete ostaviti postavljen vaveiServer i vaveiDesigner na jednoj radnoj stanici, koji ćete nakon isteka tog roka, zajedno sa svim preostalim datotekama, koje sastavljaju vavei® sistem, deinstalirati i obrisati.

6.2.3.Pravo na otklanjanje grešaka i nadogradnju
·         Greška u programskom kodu je samo ono ponašanje vavei® sistema, koje je u suprotnosti sa načinom rada, opisanim u uputstvima za upotrebu.
·         U slučaju otkrića greške u vavei® sistemu, „vavei d.o.o.“ je dužan da je otkloniti u razumnom zakonskom roku.
·         Otklanjanje greške definisano tako da vlasnik softvera postavi korigovanu veziju na internet a vavei® sistem ili korisnik ima mogućnost da besplatno učita i instalira novu korigovanu verziju.
·         Prilikom kupovine „vavei d.o.o.“ pruža korisniku besplatni ugovor o nadogradnji za razdoblje od 5 godina od dana kupovine programa.
·         U slučaju, da „vavei d.o.o.“ ne otkloni grešku i ako ona u znatnoj meri utiče na funkcionalnost softvera, korisnik može zahtevati raskid ugovora.
 
6.3.    Autorska prava
6.3.1.Sva autorska prava vavei® softvera (uključno i ne ograničavajući sa svim slikama, fotografijama, animacijama, video i muzičkim zapisima, tekstovima ili datotekama) i pripadajuće dokumentacije su imovina „vavei do.o.“ ili njegovih dobavljača.
6.3.2.Zbog toga se korisnik mora odnositi prema vavei® sistemu kao prema svakom drugom, autorskim pravima zaštićenom materijalu, sa jedinim izuzetkom, da može postaviti vaveiClient i vaveiServer na onoliko radnih stanica, koliko ima pridobijenih licenci, da izradi zaštitne kopije i da očuva izvorni medij, na kojem je primio program u svrhu zaštite ili arhiviranja.
6.3.3.Korisnik ne sme kopirati digitalnu ili štampanu dokumentaciju, koja prati ili je deo vavei® sistema.
6.3.4.U slučaju, da treće lice ima bilo kakva autorska prava nad programskim paketom, „vavei d.o.o.“ garantuje, da ima pravo raspolaganja njima u okviru namene vavei® sistema. U slučaju, da treći vlasnik eventualnih autosrkih prava nad vavei® sistemom i korisniku onemogućava mirno korišćenje licence, korisnik treba da obavesti „vavei d.o.o.“ o tome i da zahteva od njega, da mu u primerenom roku omogući mirno korišćenje licence. To pravo se ukida nakon jedne godine od dana kada je saznao za pravo treće osobe.
 
7.       Radovi na objektu kupca
7.1.    Ukoliko posebnim ugovorom nije definisano drugačije, kupac je u obavezi da za potrebe obavljanja radova obezbedi sledeće:
·         Pripremu mesta rada, odnosno završetak svih potrebnih prethodnih radova (granevinskih, instalaterskih i drugih) uz odgovarajuću dokumentaciju koja to potvrnuje.
·         Nesmetan pristup i boravak na mestu izvođenja radova.
Kamatna stopa za kratkoročne kredite ProCreditBank sa svim troškovima.
·          Pomoćnu opremu i uređaje za transport, podizanje, skele itd., kao i materijale: gorivo, mazivo itd.
·         Dovod potrebnih energenata i fluida, rasvetu i grejanje
·         Suve prostorije sa mogućnošću zaključavanja, u blizini mesta rada, za smeštaj opreme i alata, kao i odgovarajuće prostorije sa sanitarnim čvorom za smeštaj i rad osoblja na montaži.
·         Obezbeđenje pomenutih prostorija i mesta izvođenja radova.
·         Dodatnu zaštitnu odeću i sredstva osim standardne, u skladu sa uslovima na mestu izvođenja radova.
7.2.    Obaveza kupca je da pre početka radova kod nadležnih institucija obezbedi svu neophodnu dokumentaciju potrebnu za početak radova (građevinska dozvola, odobrenja itd.). Takođe, u obavezi je da dostavi svu tehničku dokumentaciju koja opisuje stanje na mestu izvođenja radova u pogledu postojećih instalacija, trase vodova itd.
7.3.    U slučaju kašnjenja početka ili toka montaže zbog okolnosti koje nije prouzrokovao „vavei d.o.o.“ , kupac snosi troškove čekanja i dodatnog angažovanja osoblja zaduženog za montažu.
7.4.    Kupac je u obavezi da preko ovlašćenog lica potvrdi „vavei d.o.o.“ dnevno ili nedeljno isporuku opreme i/ili izvršenje radova, potpisom u granevinski dnevnik ili odgovarajući zapisnik.
7.5.    Tehnički prijem radova i opreme obaviće zajedno „vavei d.o.o“ i kupac preko ovlašćenih predstavnika najkasnije sedam dana od završetka radova. Ukoliko kupac ne obezbedi tehnički prijem do tog roka i pored pismenog obaveštenja „vavei d.o.o.“, smatraće se da je tehnički prijem obavljen.

8.       Ograničenje raspolaganja robom
8.1.    Roba koja je predmet isporuke ostaje vlasništvo “vavei d.o.o.” sve dok postoje bilo kakva potraživanja prema kupcu na osnovu dogovorenih uslova.
8.2.    Pravo svojine se ne može preneti dalje osim ako je kupac od svojih kupaca izvršio naplatu ili da je zadržao pravo svojine tako da se imovina prenosi dalje tek pošto su obaveze plaćanja ispunjene u potpunosti.
8.3.    U bilo kojem slučaju zaplene, oduzimanja ili drugih postupaka, kupac će odmah pismeno obavestiti “vavei d.o.o”.
8.4.    U slučaju da kupac ne izvrši ugovorene obaveze, “vavei d.o.o.”zadržava pravo na preuzimanje robe od kupca, a kupac prihvata obavezu da robu vrati. “vavei d.o.o.” zadržava pravo da naplati troškove ovakvog postupka.

9.       Povraćaj ili zamena robe
9.1.    Povraćaj ili zamena robe je moguća u roku od 14 dana od datuma isporuke. Isključeni su roba i proizvodi posebno modifikovani ili izrađeni prema zahtevu kupca kao i nosači informacija.
9.2.    O ovakvoj svojoj nameri kupac je u obavezi da prethodno pismeno obavesti vavei. Robu o svom trošku vraća kupac u magacin „vavei d.o.o.“.
9.3.    „vavei d.o.o.“ zadržava pravo da odbije povraćaj ili zamenu ukoliko je roba korišćena, oštećena, zaprljana, nekompletna ili nedostaje originalna ambalaža.
9.4.    Za vraćenu robu „vavei d.o.o.“ odobrava kupcu povraćaj novca i zadržava pravo da zadrži veću od sledećih suma: protivvrednost 100,00 EUR ili 15% vrednosti robe, na ime troškova povraćaja.

10.   Garancija
10.1.“vavei d.o.o.” daje garanciju na isporučenu robu u roku od 24 meseca počev od dana isporuke. Garancija uključuje sve nedostatke u materijalu i izradi kao i funkcionalne nedostatke u odnosu na performanse pismeno definisane od strane vavei “d.o.o.”.
10.2.Garancija ne uključuje nedostatke nastale kao posledica nestručnog, neovlašćenog i nesavesnog rukovanja, kao i one koji su posledica dejstva nezgode ili više sile.
10.3.U slučaju uočenih nedostataka, kupac je u obavezi da o tome pismeno obavesti “vavei d.o.o.”. “vavei d.o.o.” nije u obavezi da preduzme akciju sve dok ne dobije takvu pismenu pritužbu i to samo u roku definisanom u tački 11.1.
10.4.Za opravdane pritužbe “vavei d.o.o.” prihvata da, bez troškova za kupca, u razumnom roku otkloni nedostatke ili zameni proizvode ispravnima ili da ih prihvati nazad uz povraćaj novca u vrednosti vraćene robe.
10.5.“vavei d.o.o.” prihvata produženje garantog roka u sledećim slučajevima:
a) U slučaju popravke garantni rok se produžava za vreme za koje je kupac bio lišen proizvoda
b) U slučaju zamene proizvoda, garantni rok počinje da teče iznova
c) U slučaju zamene ili popravke samo dela proizvoda, garantni rok se produžava samo za taj deo.

11.   Odgovornost
11.1.“vavei d.o.o.” odbacuje sve zahteve kupca za naknadu posredne ili posledične ili bilo koje druge štete izvan odredbi ovog teksta, a zbog gubitaka profita, informacija ili podataka, finansijske štete, dodatnih troškova, ili bilo čega drugog, osim u slučajevima kada takvu vrstu odgovornosti propisuje obavezujući zakon.
11.2.Vrednost odštete na koju može pristati “vavei d.o.o.” je ograničena vrednošću isporuke.

12.   Ostali uslovi
12.1.Za sve aktivnosti važe odredbe zakona Republike Srbije. Za rešavanje sporova nadležan je Trgovinski Sud u Novom Sadu.
12.2.Poštovanje ovih uslova ne čini kupca agentom “vavei d.o.o.” niti mu odobrava da koristi zaštitne znake i zaštićena imena vezane za proizvode.