en-US     de-DE     sr-Latn-CS
23. maj 2024

Home

vaveiServer
       vaveiZero
       vaveiHome
       vaveiProfessional

vaveClient
       Touch Panels
       Modules
       Gallery

vaveiDesigner
       Komponente
       Video
       Gallery

Podrška
       Forum
       Pitanja i odgovori
       Dokumentacija

O nama
       Kompanija
       Isprava o žigu
       Opšti uslovi poslovanja
       Karijera/Zaposlenje
       Mapa
       Kontakt

Registracija

Kontrola žaluzina i trakastih zavesa

Vizuelizacija pruža jasan pregled svih žaluzina i trakastih zavesa u objektu. Centralno upravljanje je veoma jednostavno prostim dodirom na dugme i na komponentu sa simbolima. Simboli se lako razlikuju i logički se prepoznaju njihove funkcije, to omogućuje jednostavnu upotrebu sistema. Mogućue je povezivanje i sa drugim logičkim modulima i senzorima KNX sistema. Na taj način automatika upravlja sistemom u zavsnosti od informacija i stanja senzora, koji reaguju na okruženje objekta, tako na primer: Ako vetar počne da duva brzinom preko 40 m/s, sistem će automaski podići sve žaluzine i tako ih sačuvati od uništenja.
Takođe u slučaju da temperatura pređe 30° Celsijusa sistem će automatski spustiti žaluzine i tako sprečiti da sunčeva energija prodre u prostoriju. Time se štedi električna energija koju bi klima uređaji utrošili na hlađenje.

Prednosti vavei sistema...

 • Podela na dugme i kontrolu štedi prostor na projektu!
 • Jenostavan dizajn pomoću miša (drag & drop), pozicioniranje , skaliranje, rotiranje, izmena oblika i veličine!
 • Dugme i kontrola se lako prilagođavaju potrebama projekta, koristeći razne boje i transparenciju!
 • Standardna biblioteka simbola omogućuje brzu i efikasnu primenu komponente!
 • Unosom grupnih adresa, komponenta je spremna za upotrebu i testiranje!
 • Prikaz aktuelne pozicije, u koliko aktuatori pružaju informacije o poziciji!
 • Rotacija kontrole u svim pravcima, tako se podrzavaju svi pravci kretanja i rotacija lamela!
 • Kontrola se automatski prilagođava rezoluciji i koristi maksimum prostora za navigaciju!
 • Moderan i intuitivan dizajn kontrole nudi korisniku mogućnost da postepeno ili trajno pomeraju ili rotiraju lamele!

  

 

Kontrola roletni, tendi, zavesa, i projektorskog platna

Upravljanje roletnama, tendama, zavesama i projektorskog platna je veoma jednostavno u vavei sistemu. Kroz samu lokaciju dugmeta na projektu i simbolu koji nedvosmisleno govori o kakvom se uređaju radi. Vizuelizacija komponente navodi korisnika da bez razmišljanja koristi komponentu i upravlja sistemom. Komponenta je tako konstruisana da nudi sve funkcije koje aktuator poseduje. Povratna informacija o poziciji omogućava da se centralno upravlja sa elementima koji nisu vidljivi za korisnika. Komponenta se može prilagoditi svakom okruženju i sve osobine su promeljive tako da integrator sistema može da je upotrebi za uređaje koji nisu predviđeni, na primer: Dizalica za teret, lift, kran itd. U zavisonosti od nivoa automatizacije roletne same reaguju na situacije i informacije okruženja, tako mogu da se spuštaju ako je potrebno senčenje prostorije zbog sunca ili željenog nivoa svetlosti, ili da reaguje na scenu povečerja, alarma itd. Tende mogu same da se uvuku u slušaju jakog vetra i nevremena kako bi se sačuvale od uništenja.

Prednosti vavei sistema...  

 • Podela na dugme i kontrolu štedi prostor na projektu!
 • Jenostavan dizajn pomoću miša (drag & drop), pozicioniranje , skaliranje, rotiranje, izmena oblika i veličine!
 • Dugme i kontrola se lako prilagođavaju potrebama projekta, koristeći razne boje i transparenciju!
 • Standardna biblioteka simbola omogućuje brzu i efikasnu primenu komponente sa sve situacije i lako se može proširiti!
 • Unosom grupnih adresa, komponenta je spremna za upotrebu i testiranje!
 • Prikaz aktuelne pozicije, u koliko aktuatori pružaju informacije o poziciji!
 • Rotacija kontrole u svim pravcima, tako se podrzavaju svi pravci kretanja roletni, tendi,  projektorskog platna ili zavesa!
 • Kontrola se automatski prilagođava rezoluciji i koristi maksimum prostora za navigaciju!
 • Moderan i intuitivan dizajn kontrole nudi korisniku mogućnost da postepeno ili trajno pokreću i pozicioniraju pokretne elemente!

    

 

Kontrola Rasvete

Kontroli rasvete u vavei sistemu je posvećena posebna pažnja, postoji mogućnost da prikažete osvetljenje na razne načine i približite ga realnom izgledu u objektu. Jedostavnim pozicioniranjem na projekat i unosom grupnih adresa, možete upravljati pojedinačnim svetlima ili čitavim linijama rasvete. Dizajn je tako definisan da standardno nisu potrebne nikakve izmene, tako se na najkraći način može napraviti predivna vizuelizacija. Ako postoji potreba za izmenom stila komponente, na raspolaganju su sve kombinacije: Izmena oblika, izgleda, simbola, boja, transparencije, rotacije itd. U vaveiDesigner-u se na jednostavan način definiše izgled komponente za ON i OFF stanje. Dizajniranje svetlosti je posebno intuitivno, jednostavnim pokretima miša se može kreirati ovalno, izduženo, zidno ili usmereno svetlo. Novaj način komponenta rasvete omogućuje maksimalnu iskorišćenost prostora, uz upotrebu HotSpota i ControlPanela je moguće grupisati elemente, tako ih prikazati da se vide njihova stanja u pregledu projekta, bez zauzimanja prostora na glavnom projektu, a zumiranjem HotSpot-a omogućiti jednostavnu upotrebu komponente za korisnika.

Prednosti vavei sistema...

 • Jenostavan dizajn pomoću miša (drag & drop), pozicioniranje, skaliranje, rotiranje, izmena oblika i veličine!
 • Svetlost se lako prilagođava potrebama projekta: tip, rotacija, boja i transparencija!
 • Standardna biblioteka simbola omogućuje brzu i efikasnu primenu i proširenje komponente!
 • Unosom grupnih adresa read i write, komponenta je spremna za upotrebu i testiranje!
 • Autorizovana upotreba komponente, koja pre upotrebe zahteva unos korisničke šifre!
 • Prikazivanje stanja bez mogućnosti upravljanja (Read only)!
 • Dizajn za ON i OFF stanja se mogu razlikovati, i zasebno dizajnirati!
 • Kontrola se automatski skalira prema projektu ili HotSpot-u i može se koristiti na malim i velikim monitorima!
 • Jednostavn za upotrebu i pregledan status komponenti rasvete na projektu!
   

  

 

Kontrola intenziteta rasvete (Dimm Light)

Kontrola intenziteta rasvete je definisana komponentom DImmLight, koja se sastoji od dva dela, jedan je indikacija sa vernim prikazom svetla i intenzitetom, a drugi u vidu transparentnog popup dijaloga, pomoću koga se upravlja na više načina. Jednostavno on/off, klikom na zutu površinu ili precizno definisanje intenziteta pomoću tastera sa brojevima. Naravno da imate mogućnost da prikažete osvetljenje na razne načine i približite ga realnom izgledu u objektu. Jedostavnim pozicioniranjem na projekat i unosom grupnih adresa za on/off i za vrednost intenziteta, možete upravljati pojedinačnim svetlima ili čitavim linijama rasvete. Dizajn je tako definisan da standardno nisu potrebne nikakve izmene, tako se na najkraći način može napraviti predivna vizuelizacija. Ako postoji potreba za izmenom stila komponente, na raspolaganju su sve kombinacije: Izmena oblika, izgleda, simbola, boja, transparencije, rotacije itd. U vaveiDesigner-u se na jednostavan način definiše izgled komponente za ON i OFF stanje. Dizajniranje svetlosti je intuitivno, jednostavnim pokretima miša se može kreirati ovalno, izduženo, zidno ili usmereno svetlo. DimmLight se skalira tako da korisnik tačno i precizno može da koristi komponentu.

Prednosti vavei sistema...

 • Jenostavan dizajn pomoću miša (drag & drop), pozicioniranje, skaliranje, rotiranje, izmena oblika i veličine!
 • Svetlost se lako prilagođava potrebama projekta: tip, rotacija, boja i transparencija!
 • Standardna biblioteka simbola omogućuje brzu i efikasnu primenu i proširenje komponente!
 • Unosom grupnih adresa read i write i intenziteta, komponenta je spremna za upotrebu i testiranje!
 • Autorizovana upotreba komponente, koja pre upotrebe zahteva unos korisničke šifre!
 • Prikazivanje stanja bez mogućnosti upravljanja (Read only)!
 • Dizajn za ON i OFF stanja se mogu razlikovati, i zasebno dizajnirati!
 • Kontrola se automatski skalira prema projektu ili HotSpot-u i može se koristiti na malim i velikim monitorima!
 • Jednostavn za upotrebu i pregledan status i vrednost  intenziteta rasvete na projektu!
   

  

 

Kontrola utičnica i uređaja koji nisu KNX kompatibilni

Kontrola svih utičnica u objektu ili prostoriji je bitna sa dva aspekta:
Prvi je sigurnosni, gde je bitno da su u raznim situacijama sve utičnice sigurno isključene, na primer: U dečijoj sobi je potrebno isključiti napon u svim utičnicama u slučaju da beba stavi prst ili neki predmet. Takođe je važno da dete ne može samostalno da ih aktivira! U vavei sistemu je potrebna šifra, da bi se aktivirala utičnica na taj način se sprečava neautorizovano i nenamerno aktiviranje. Ako korisnik odlazi iz kuće i aktivira scenu osutnosti, potrebno je isključiti sve utičnice, osim onih koji su neophodni za funkcionisanje sistema kao što su klima, grejanje, frižider itd. Na taj način se sprečava da uključena izaboravljena  pegla ili aktivirana pećnica prouzrokuju požar!
Drugi aspekt je upravljanje uređajima koji ne podržavaju KNX standard, njima se može upravljati preko ove komponente, tako što se kontroliše napajanje strujom ovih urađaja (on/off). Dodatna prednost je što se njihova stanja mogu očitati i prikazati. Na primer: Aktiviranje sobnih ventilatora, stonih lampi, pumpi, motora itd.

Prednosti vavei sistema...

 • Jenostavan dizajn pomoću miša (drag & drop), pozicioniranje, skaliranje, rotiranje, izmena oblika i veličine!
 • Standardna biblioteka simbola iz celog sveta omogućuje brzu i efikasnu primenu!
 • Unosom grupnih adresa read i write, komponenta je spremna za upotrebu i testiranje!
 • Autorizovan upotreba komponente, koja pre upotrebe zahteva unos korisničke šifre!
 • Prikazivanje stanja bez mogućnosti upravljanja (Read only)!
 • Dizajn za ON i OFF stanja se mogu razlikovati, i zasebno dizajnirati!
 • Kontrola se automatski skalira i može se koristiti svim monitorima!
 • Upravljanje uređajima koji ne podržavaju KNX standard!

  

 

Kontrola temperature

 

Komponenta za kontrolu temperature je dizajnirana tako da ne zauzima prostor na projektu, za konfiguraciju je dovoljno uneti grupne adrese za željenu i aktuelnu temperaturu. Upotreba je jednostavna, otvaranjem namenskog dijaloga koji jasno prikazuje aktuelne vrednosti i kontrolne elemente za korisnika. Komponenta prikazuje željenu i aktuelnu temperatura, maksimum i minimum vrednosti koje korisnik može podešavati. Prsten u boji simbolizuje hladno-toplo i reaguje na dodir, tako se jednostavno i brzo postavlja okvirna temperatura. Precizno podešavanje željene temperature se vrši jednostavnim dodirom na gornju ili donju površinu brojeva prikazanih u centralnom delu komponente.

Prednosti vavei sistema...

 • Podela na dugme i kontrolu štedi prostor na projektu!
 • Unosom grupnih adresa, komponenta je spremna za upotrebu i testiranje!
 • Pregledan grafički prikaz aktuelne i željene temperature!
 • Kontrola se automatski prilagođava rezoluciji i koristi maksimum prostora za navigaciju!
 • Brza promena željene temperature dodirom kolornog obruča!
 • Mogućnost preciznog definisanja željene temperaturu!
 • Ograničenje minimuma i maksimuma temperaturnog opsega!


 

  

 

Kontrola ventilatora

Komponenta ventilatora prikazuje stanje ventilatora. Ako je poželjno simbol se može rotirati kada je ventilator uključen. Za konfiguraciju je dovoljno uneti grupnu adresu i definisati simbole i boje za ON i OFF stanja. Upotreba je jednostavna klikom na komponentu se ventilator pali i gasi. Kroz kombinaciju simbola, boja i oblika komponente moguće je prilagoditi svakom sistemu za ventilaciju ili iskoristiti u druge svrhe gde je data type 1bit i gde je potrebna rotacija simbola.

 Prednosti vavei sistema...

 • Unosom grupnih adresa, komponenta je spremna za upotrebu i testiranje!
 • Pregledan grafički prikaz aktuelnog stanja ventilatora!
 • Animacija i rotiranje simbola kada je ventilator uključen!


 

  

 

Upravljanje pumpama i elektromotorima

Komponenta za upravljanje pumpama i elektromotorima prikazuje aktuelno stanje elektromotora i pumpi. Ako je poželjno simbol se može rotirati kada je elektromotor uključen. Za konfiguraciju je dovoljno uneti grupnu adresu i definisati simbole i boje za ON i OFF stanja. Upotreba je jednostavna klikom na komponentu. Takvim uredjajima se uglavnom upravlja upotrebom binarnih aktuatora.

 Prednosti vavei sistema...

 • Unosom grupnih adresa, komponenta je spremna za upotrebu!
 • Pregledan grafički prikaz aktuelnog stanja elektromotora i pumpi!
 • Animacija i rotiranje simbola kada je motor uključen!
 • Ocitavanje stanja uredjaja preko binarnih aktuatora!


 

  

 

Upravljanje ventilima

Komponenta za upravljanje pumpama i elektromotorima prikazuje aktuelno stanje elektromotora i pumpi. Ako je poželjno simbol se može rotirati kada je elektromotor uključen. Za konfiguraciju je dovoljno uneti grupnu adresu i definisati simbole i boje za ON i OFF stanja. Upotreba je jednostavna klikom na komponentu. Takvim uredjajima se uglavnom upravlja upotrebom binarnih aktuatora.

 Prednosti vavei sistema...

 • Unosom grupnih adresa, komponenta je spremna za upotrebu!
 • Pregledan grafički prikaz aktuelnog stanja elektromotora i pumpi!
 • Animacija i rotiranje simbola kada je motor uključen!
 • Ocitavanje stanja uredjaja preko binarnih aktuatora!


 

  

 

Tekstualni prikaz vrednosti

Komponenta za upravljanje pumpama i elektromotorima prikazuje aktuelno stanje elektromotora i pumpi. Ako je poželjno simbol se može rotirati kada je elektromotor uključen. Za konfiguraciju je dovoljno uneti grupnu adresu i definisati simbole i boje za ON i OFF stanja. Upotreba je jednostavna klikom na komponentu. Takvim uredjajima se uglavnom upravlja upotrebom binarnih aktuatora.

 Prednosti vavei sistema...

 • Unosom grupnih adresa, komponenta je spremna za upotrebu!
 • Pregledan grafički prikaz aktuelnog stanja elektromotora i pumpi!
 • Animacija i rotiranje simbola kada je motor uključen!
 • Ocitavanje stanja uredjaja preko binarnih aktuatora!


 

  

 

Navigacija kroz vizuelizaciju

 

Komponenta za upravljanje pumpama i elektromotorima prikazuje aktuelno stanje elektromotora i pumpi. Ako je poželjno simbol se može rotirati kada je elektromotor uključen. Za konfiguraciju je dovoljno uneti grupnu adresu i definisati simbole i boje za ON i OFF stanja. Upotreba je jednostavna klikom na komponentu. Takvim uredjajima se uglavnom upravlja upotrebom binarnih aktuatora.

 Prednosti vavei sistema...

 • Unosom grupnih adresa, komponenta je spremna za upotrebu!
 • Pregledan grafički prikaz aktuelnog stanja elektromotora i pumpi!
 • Animacija i rotiranje simbola kada je motor uključen!
 • Ocitavanje stanja uredjaja preko binarnih aktuatora!


 

  

 

Upravljanje navodnjavanjem i fontanama

 

Komponenta za upravljanje pumpama i elektromotorima prikazuje aktuelno stanje elektromotora i pumpi. Ako je poželjno simbol se može rotirati kada je elektromotor uključen. Za konfiguraciju je dovoljno uneti grupnu adresu i definisati simbole i boje za ON i OFF stanja. Upotreba je jednostavna klikom na komponentu. Takvim uredjajima se uglavnom upravlja upotrebom binarnih aktuatora.

 Prednosti vavei sistema...

 • Unosom grupnih adresa, komponenta je spremna za upotrebu!
 • Pregledan grafički prikaz aktuelnog stanja elektromotora i pumpi!
 • Animacija i rotiranje simbola kada je motor uključen!
 • Ocitavanje stanja uredjaja preko binarnih aktuatora!


 

  

 

Kontrola garažnih vrata i rampi

 

Komponenta za upravljanje pumpama i elektromotorima prikazuje aktuelno stanje elektromotora i pumpi. Ako je poželjno simbol se može rotirati kada je elektromotor uključen. Za konfiguraciju je dovoljno uneti grupnu adresu i definisati simbole i boje za ON i OFF stanja. Upotreba je jednostavna klikom na komponentu. Takvim uredjajima se uglavnom upravlja upotrebom binarnih aktuatora.

 Prednosti vavei sistema...

 • Unosom grupnih adresa, komponenta je spremna za upotrebu!
 • Pregledan grafički prikaz aktuelnog stanja elektromotora i pumpi!
 • Animacija i rotiranje simbola kada je motor uključen!
 • Ocitavanje stanja uredjaja preko binarnih aktuatora!


 

  

 

Senzori sistema

 

Komponenta za upravljanje pumpama i elektromotorima prikazuje aktuelno stanje elektromotora i pumpi. Ako je poželjno simbol se može rotirati kada je elektromotor uključen. Za konfiguraciju je dovoljno uneti grupnu adresu i definisati simbole i boje za ON i OFF stanja. Upotreba je jednostavna klikom na komponentu. Takvim uredjajima se uglavnom upravlja upotrebom binarnih aktuatora.

 Prednosti vavei sistema...

 • Unosom grupnih adresa, komponenta je spremna za upotrebu!
 • Pregledan grafički prikaz aktuelnog stanja elektromotora i pumpi!
 • Animacija i rotiranje simbola kada je motor uključen!
 • Ocitavanje stanja uredjaja preko binarnih aktuatora!


 

  

 

Kontrola alarma

 

Komponenta za upravljanje pumpama i elektromotorima prikazuje aktuelno stanje elektromotora i pumpi. Ako je poželjno simbol se može rotirati kada je elektromotor uključen. Za konfiguraciju je dovoljno uneti grupnu adresu i definisati simbole i boje za ON i OFF stanja. Upotreba je jednostavna klikom na komponentu. Takvim uredjajima se uglavnom upravlja upotrebom binarnih aktuatora.

 Prednosti vavei sistema...

 • Unosom grupnih adresa, komponenta je spremna za upotrebu!
 • Pregledan grafički prikaz aktuelnog stanja elektromotora i pumpi!
 • Animacija i rotiranje simbola kada je motor uključen!
 • Ocitavanje stanja uredjaja preko binarnih aktuatora!


 

  

 

Individualni prekidači on/off

 

Komponenta za upravljanje pumpama i elektromotorima prikazuje aktuelno stanje elektromotora i pumpi. Ako je poželjno simbol se može rotirati kada je elektromotor uključen. Za konfiguraciju je dovoljno uneti grupnu adresu i definisati simbole i boje za ON i OFF stanja. Upotreba je jednostavna klikom na komponentu. Takvim uredjajima se uglavnom upravlja upotrebom binarnih aktuatora.

 Prednosti vavei sistema...

 • Unosom grupnih adresa, komponenta je spremna za upotrebu!
 • Pregledan grafički prikaz aktuelnog stanja elektromotora i pumpi!
 • Animacija i rotiranje simbola kada je motor uključen!
 • Ocitavanje stanja uredjaja preko binarnih aktuatora!


 

  

 

Individualni tasteri up/down

 

Komponenta za upravljanje pumpama i elektromotorima prikazuje aktuelno stanje elektromotora i pumpi. Ako je poželjno simbol se može rotirati kada je elektromotor uključen. Za konfiguraciju je dovoljno uneti grupnu adresu i definisati simbole i boje za ON i OFF stanja. Upotreba je jednostavna klikom na komponentu. Takvim uredjajima se uglavnom upravlja upotrebom binarnih aktuatora.

 Prednosti vavei sistema...

 • Unosom grupnih adresa, komponenta je spremna za upotrebu!
 • Pregledan grafički prikaz aktuelnog stanja elektromotora i pumpi!
 • Animacija i rotiranje simbola kada je motor uključen!
 • Ocitavanje stanja uredjaja preko binarnih aktuatora!


 

  

 

Kontrola zvuka

 

Komponenta za upravljanje pumpama i elektromotorima prikazuje aktuelno stanje elektromotora i pumpi. Ako je poželjno simbol se može rotirati kada je elektromotor uključen. Za konfiguraciju je dovoljno uneti grupnu adresu i definisati simbole i boje za ON i OFF stanja. Upotreba je jednostavna klikom na komponentu. Takvim uredjajima se uglavnom upravlja upotrebom binarnih aktuatora.

 Prednosti vavei sistema...

 • Unosom grupnih adresa, komponenta je spremna za upotrebu!
 • Pregledan grafički prikaz aktuelnog stanja elektromotora i pumpi!
 • Animacija i rotiranje simbola kada je motor uključen!
 • Ocitavanje stanja uredjaja preko binarnih aktuatora!


 

  

 

Video nadzor

 

Komponenta za upravljanje pumpama i elektromotorima prikazuje aktuelno stanje elektromotora i pumpi. Ako je poželjno simbol se može rotirati kada je elektromotor uključen. Za konfiguraciju je dovoljno uneti grupnu adresu i definisati simbole i boje za ON i OFF stanja. Upotreba je jednostavna klikom na komponentu. Takvim uredjajima se uglavnom upravlja upotrebom binarnih aktuatora.

 Prednosti vavei sistema...

 • Unosom grupnih adresa, komponenta je spremna za upotrebu!
 • Pregledan grafički prikaz aktuelnog stanja elektromotora i pumpi!
 • Animacija i rotiranje simbola kada je motor uključen!
 • Ocitavanje stanja uredjaja preko binarnih aktuatora!